Rijeka CityCard (RCC) Torpedo je gradska kartica kojom je omogućeno brže i jednostavnije korištenje usluga društava i ustanova (pružatelja usluga) na području Grada Rijeke i šireg riječkog područja. Karticu se može koristiti:

 • kao karticu na koju se upisuju prava za korištenje usluga javnog gradskog prijevoza KD Autotroleja

Trenutno se koriste dva dizajna Torpedo kartice:

Rijeka CityCard Torpedo karticaRijeka CityCard Torpedo kartica

3.ZA ŠTO SVE MOGU KORISTITI TORPEDO KARTICU?

Torpedo kartica omogućuje da se ista kartica koristi za korištenje usluga više pružatelja primjerice pokazne karte za gradski prijevoz.

Ne naplaćuje se posebna naknada za upis prava pružatelja usluga ili povezivanje s Torpedo karticom.

Trajanje prava ovisi o tome koja ste prava kupili.

6.Kome je namijenjena Torpedo kartica?

Torpedo kartica namijenjena je svim osobama koje žele koristiti pretplatna prava pružatelja usluga.

7.Kako mogu postati korisnikom Torpedo kartice?

Torpedo karticu možete zatražiti i izraditi na slijedećim prodajnim mjestima:

 • Jelačićev trg 3, Rijeka
 • Delta bb, Rijeka
 • Velog Jože 1, Opatija

Kartica se izdaje odmah na prodajnom mjestu na osnovi popunjenog i potpisanog Zahtjeva za izdavanje RCC Torpedo kartice.

Ako se radi o punoljetnoj osobi

 • popunjen i potpisan Zahtjev za izdavanje RCC Torpedo kartice
 • kopiju osobne isprave (osobna iskaznica ili putovnica)

Ako se radi o maloljetnoj osobi

 • popunjen i potpisan Zahtjev za izdavanje RCC Torpedo kartice
 • kopiju izvoda iz matične knjige rođenih ili rodnog lista ili osobne iskaznice ili putovnice maloljetne osobe
 • fotografiju (ukoliko korisnik nema osobnu iskaznicu ili putovnicu)

Može.

Zahtjev će u ime djeteta potpisati roditelj ili zakonski zastupnik.

Može.

Jednokratna naknada za izdavanje Torpedo kartice u ovom trenutku iznosi 20 kn.

Naknada za izdavanje kartice plaća se u gotovini prije preuzimanja kartice.

Korisnik kartice nije u obvezi navesti svoj broj telefona na zahtjevu za izdavanje kartice, ali se taj podatak traži u cilju kontaktiranja korisnika u slučaju eventualnih tehničkih poteškoća, sumnje u krađu kartice i slično.

15.Za što sve mogu koristiti ovu karticu?

Karticu možete koristiti:

 • kao karticu na koju se upisuju prava za korištenje usluga javnog gradskog prijevoza KD Autotroleja

16.Što učiniti u slučaju gubitka ili krađe Torpedo kartice?

Korisnik je dužan odmah po gubitku ili krađi kartice, sumnji na, kao i po ustanovljenoj zlouporabi, bez odgađanja navedeno prijaviti na broj 051/311-400 ili putem e-maila: info@rijekacitycard.hr

Ukoliko korisnik, nakon prijave gubitka ili krađe kartice odnosno zlouporabe kartice, pronađe karticu, istu ne smije koristiti, već ju mora donijeti na prodajno mjesto Jelačićev trg 3.

Odmah nakon prijave gubitka ili krađe bit će onemogućeno daljnje korištenje kartice.

Da.

Ukoliko dođe do oštećenja kartice, potrebno je zamijeniti Torpedo karticu kako biste je opet mogli koristiti.

Zamjenu Torpedo kartice možete napraviti odmah na slijedećim prodajnim mjestima:

 • Jelačićev trg 3, Rijeka
 • Delta bb, Rijeka
 • Velog Jože 1, Opatija

Naknada za zamjenu oštećenu Torpedo karticu se naplaćuje.

Da, nakon zamjene kartice potrebno je ponovno upisati prava koja su bila upisane na kartici ili ih povezati s novom karticom. Pružatelj usluge može prema svojem cjeniku naplatiti prijepis prava na novu karticu.

21.Koliko Torpedo kartica mogu imati?

Korisnik istovremeno može imati više aktivnih kartica, ali određena vrsta prava može biti upisana ili povezana samo s jednom aktivnom karticom.

Kartica vrijedi 4 godine. Važenje kartice navedeno je na kartici.

Primjer: kartica izdana 09/2020. ima važenje 08/2024 odnosno kartica važi do kraja kolovoza 2024. (uključujući i 31.08.2024.).

Nakon isteka važenja Torpedo kartice korisnik na prodajnom mjestu podnosi novi Zahtjev za izdavanje RCC Torpedo kartice i izdaje mu se nova kartica.